Allmänna villkor

Bilaga 1.

För fiberanslutning till Botkyrka Stadsnät AB
– hushåll/privatpersoner

1. Allmänt

1.1 Botkyrka Stadsnät AB, organisationsnummer 556471-3088, tillhandahåller stadsnät inom Botkyrka kommun.

1.2 Dessa allmänna avtalsvillkor utgör bilaga till det av Botkyrka Stadsnät AB och Kunden undertecknade avtalsdokumentet (”Huvud- avtalsdokumentet”) om anslutning till Nätet. Tillsammans med villkoren i Huvudavtalsdokumentet utgör dessa allmänna avtalsvillkor den fullständiga regleringen av avtalsförhållandet mellan Botkyrka Stadsnät AB och Kunden rörande anslutning till och nyttjande av Nätet.Vid eventuella motsägelser mellan Huvudavtalsdokumentet och dessa allmänna avtalsvillkor har Huvudavtalsdokumentet företräde.

1.3 Botkyrka Stadsnät AB tillhandahåller endast anslutning till Nätet och teknisk överföring av tjänster över Nätet. Tjänsterna i sig, såsom telefoni, internet, video, TV, spel etc, levereras av leverantörer (”Tjänsteleverantör”) som anslutit sig till Nätet. För sådana tjänster tecknar Kunden separata avtal med respektive Tjänsteleverantör.

1.4 Definitioner

Kund. Med Kund avses fysisk person med vilken Botkyrka Stadsnät AB genom undertecknande av Huvudavtalsdokumentet har ingått avtal om anslutning till Nätet.

Slutkund. Med Slutkund avses den som köper tjänster av Tjänsteleverantörer för leverans via Nätet.

Tjänsteleverantör. Företag som levererar bredbandstjänster t.ex. internet, telefoni, TV, video, spel etc. via Nätet. Tjänsteleverantörer svarar ensamma för sina tjänster.

Anslutningspunkt. Punkt där Kundens Fastighetsnät ansluts till Nätet. I regel är denna punkt placerad vid gränsen mellan Kundens fastighet och intilliggande fastighet. Fram till Anslutningspunkten har Botkyrka Stadsnät AB ansvar för Nätet medan Kunden har ansvar för Fastighetsnätet på sin sida av Anslutningspunkten.

Fastighetsnät. Det nät som ansluter varje hushåll med Anslutnings- punkten. Fastighetsnätet ägs av Kunden (eller av tredje man) och Kunden svarar i förhållande till Botkyrka Stadsnät AB för framtida drift och underhåll av Fastighetsnätet.

Nätet. Det kommunikationsnät som Botkyrka Stadsnät AB bygger och förvaltar. Nätet består både av ett fysiskt fibernät samt ett aktivt nät (switchar, routrar, kundnoder etc).

Kundnod. En optisk/elektrisk omvandlare som omvandlar ljussignalerna i fibern till elektriska signaler, samt, i förekommande fall, en av Botkyrka Stadsnät AB tillhandahållen switch, där Kunden kan koppla in sin utrustning för mottagning av tjänster levererade av Tjänsteleverantörer anslutna till Nätet. Kundnoden ägs av Botkyrka Stadsnät AB.

Mjuk mark. Med mjuk mark avses mark enbart bestående av jord, gräs och/eller sand. Med mjuk mark avses exempelvis ej asfalt, grus, stenplattor, altaner, broar, fontäner, murar, betong, sten eller berg etc.

Grov återställning. Innebär att uppschaktad yta återfylls med den fyllnadsmassa som grävts upp och grov tilljämning sker.

2. Upplåtelse av mark

2.1 Kunden ska upplåta erforderlig mark för Botkyrka Stadsnät AB:s kanalisation, fiber och tillhörande utrustning (anläggningen) samt lämna Botkyrka Stadsnät AB och dess entreprenörer tillträde till den eller de fastigheter där anläggningen ska uppföras eller har uppförts. Tillträde ska även lämnas för underhåll och reparation av anläggningen.

2.2 Om Kunden behöver ändra eller flytta anläggningen medverkar Botkyrka Stadsnät AB till detta om inte väsentligt hinder av teknisk natur föreligger eller Botkyrka Stadsnät AB annars har godtagbara skäl att avstå från att medverka. Kunden ska i så fall ersätta Botkyrka Stadsnät AB för alla av flyttningen eller ändringen föranledda kostnader.

2.3 Om Kunden inte äger den fastighet eller de fastigheter där anläggningen ska uppföras eller har uppförts åligger det Kunden att genom avtal med berörda fastighetsägare eller på annat sätt tillse att Botkyrka Stadsnät AB tillförsäkras samma rättigheter som om Kunden varit ägare till fastigheten eller fastigheterna.

3. Leveransdag

Leveransdag, eller hur leveransdagen meddelas, framgår av Huvud- avtalsdokumentet.

4. Avgifter och betalning

4.1 Priset framgår av Huvudavtalsdokumentet.

4.2 Fakturering av anslutningsavgift sker i efterskott när Botkyrka Stadsnät AB har anslutit berört hushåll/byggnad till Nätet.

4.3 Betalning skall vara Botkyrka Stadsnät AB tillhanda senast på den förfallodag som anges i fakturan.

4.4 Sker inte betalning i rätt tid har Botkyrka Stadsnät AB rätt att av Kunden förutom fakturabeloppet erhålla ränta enligt räntelagen från den i fakturan angivna förfallodagen och ersättning för kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för skriftlig betalningspåminnelse, inkasso samt för verkställighet av betalnings- förpliktelse eller annan förpliktelse.

4.5 Om Botkyrka Stadsnät AB har skälig anledning att befara att Kunden inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser i rätt tid eller i övrigt inte fullgöra sina skyldigheter gentemot Botkyrka Stadsnät AB, har Botkyrka Stadsnät AB rätt att begära godtagbar säkerhet eller förskottsbetalning. Ställer Kunden varken säkerhet som enligt Botkyrka Stadsnät AB:s bedömning är tillfredsställande eller betalar i förskott har Botkyrka Stadsnät AB rätt att hålla inne sina avtalsprestationer.

4.6 Om Kund och/eller Slutkund försummar sina skyldigheter enligt avtalet får Botkyrka Stadsnät AB frånkoppla Kundens/Slutkundens anslutning till Nätet. Sådan frånkoppling får även göras om Slutkunden åsidosätter sina skyldigheter gentemot Tjänsteleverantör som levererar till Slutkunden över Nätet.

Återinkoppling sker först då Slutkunden uppfyllt samtliga sina förpliktelser enligt avtalet samt ersättning för Botkyrka Stadsnät AB:s och Tjänsteleverantörens kostnader som föranletts av åtgärder för frånkoppling och återinkoppling erlagts. Om försummelsen avser bristande betalning kan säkerhet för fortsatt leverans komma att begäras.

4.7 Kunden kan välja att betala anslutningen via avbetalning genom att teckna ett särskilt kreditavtal med anvisad kreditgivare. Botkyrka Stadsnät AB är ej avtalspart i kreditavtalet och garanterar ej dessa villkor. Kreditavtalet postas till Kunden.

5. Serviceåtagande

5.1 Botkyrka Stadsnät AB ansvarar för drift och underhåll av Nätet. Fel/driftstörningar avseende de tjänster som levereras över Nätet ska anmälas direkt till respektive Tjänsteleverantör.

5.2 Fel i Nätet åtgärdas normalt under ordinarie arbetstid.

5.3 Fel och avbrott orsakade av Kunden debiteras Kunden till faktisk kostnad för felsökning, material och arbete. Om Kunden anmäler fel, som sedan visar sig bero på Kundens anläggning eller Kundens felaktiga handhavande eller inte utgöra något fel, debiteras Kunden för faktisk kostnad för felsökning, material och arbete enligt gällande prislista. Kunden är skyldig att betala sålunda debiterade belopp.

5.4 Service och underhåll av aktiv utrustning i Nätet sker löpande. Botkyrka Stadsnät AB äger rätt, att utan ersättning till Kunden, utföra manuella eller automatiska omkopplingar i Nätet även om detta orsakar avbrott i Kundens eller annan aktiv utrustning. Information om planerade avbrott lämnas till Tjänsteleverantörerna en vecka innan tiden för avbrottet.

5.5 Reparation av skador som uppstår på Fastighetsnätet bekostas av Kunden oavsett om skadan orsakas av Kunden, tredje man eller naturhändelser. I de fall fel uppstår på Kundnoden bekostar Botkyrka Stadsnät AB reparation eller utbyte av denna under förutsättning att varken Kunden, Slutkund eller tredje man som med Kundens tillåtelse vistats på den fastighet där Kundnoden är belägen uppsåtligen eller genom oaktsamhet, eller genom felaktig användning, orsakat skadan.

6. Ansvarsbegränsning, Force majeure

6.1 Om Botkyrka Stadsnät AB eller dennes underentreprenör förhindras fullgöra Botkyrka Stadsnät AB:s åtaganden eller sådant fullgörande väsentligen försvåras på grund av omständigheter utanför bolagets kontroll och som bolaget inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska detta utföra befrielsegrund från påföljder. Sådana omständigheter är t.ex. arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, krig, inbrott, omfattande skadegörelse, myndighetsbeslut, extrema väderförhållanden, störningar i det allmänna transportväsendet eller andra händelser av exceptionell karaktär.

6.2 Botkyrka Stadsnät AB ansvarar ej för olägenhet, skada eller intrång som tillfogas Kunden om Botkyrka Stadsnät AB har varit normalt aktsamt och ej heller för olägenhet, skada eller intrång som tillfogas Kunden av tredje man.

6.3 Botkyrka Stadsnät AB:s skyldighet att ersätta Kunden är begränsad till ersättning för direkt skada. Ersättning utgår således inte till Kunden för indirekt skada t.ex. förlorad vinst, minskad produktion, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje man eller utebliven nytta av anslutning till Nätet. Botkyrka Stadsnät AB:s skadeståndsskyldighet gentemot Kunden är vidare begränsad till ett belopp motsvarande den anslutningsavgift som Kunden har erlagt till Botkyrka Stadsnät AB.

7. Kundens anläggning och nyttjande

7.1 Kunden får inte ansluta eller låta tredje man ansluta utrustning till Nätet som kan medföra skada eller störning för annan som är ansluten till Nätet.

7.2 Kunden får inte låta tredje man nyttja anslutningen till Nätet och får inte nyttja anslutningen till Nätet för annat ändamål än som avtalats med Botkyrka Stadsnät AB. Kunden får således inte vidareleverera bredbandstjänster till någon annan utan föregående skriftligt medgivande från Botkyrka Stadsnät AB.

8. Överlåtelse av avtalet

8.1 Kunden har rätt att – efter skriftligt medgivande från Botkyrka Stadsnät AB – samtidigt överlåta samtliga sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till annan ägare eller till en ny ägare av berörd fastighet förutsatt att sådan ägare skriftligen tillträder avtalet med Botkyrka Stadsnät AB. Om Kunden även efter överlåtelsen äger en andel av berörd fastighet svarar Kunden solidariskt med den övertagandeparten för fullgörandet av Kundens skyldigheter enligt avtalet. Om Kunden efter överlåtelsen inte äger någon del av berörd fastighet svarar Kunden solidariskt med den övertagande parten endast för fullgörandet av de av Kundens skyldigheter som uppkommit i tiden före överlåtelsen av rättigheterna och skyldigheterna enligt avtalet.

8.2 Botkyrka Stadsnät AB har alltid rätt att utan Kundens medgivande överlåta samtliga sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till tredje man om tredje man direkt eller indirekt ägs till 100 procent av Botkyrka kommun eller om överlåtelsen sker i samband med att tredje man förvärvar Botkyrka Stadsnät AB:s rörelse eller del därav.

9. Personuppgifter

Botkyrka Stadsnät AB behandlar Kundens personuppgifter i enlighet med den information/personuppgiftspolicy som återfinns  nedan under ”Information om personuppgiftsbehandling till Botkyrka Stadsnäts kunder”

10. Ångerrätt

10.1 Ångerrätt gäller endast för Kunder som är privatpersoner och då i 14 dagar från den dag avtal har ingåtts. Leverans av tjänsten påbörjas inte under denna period. För att utöva ångerrätt ska Kunden skicka ett tydligt meddelande till Botkyrka Stadsnät AB om sitt beslut att ångra sig (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). Sådant meddelande måste skickas innan ångerfristen löpt ut. Av meddelandet ska framgå Kundens namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Kund som väljer att ansöka om finansiering via av Botkyrka Stadsnät AB anvisad extern kreditgivare och som får avslag på ansökan har rätt att annullera sin beställning av anslutning till Nätet i enlighet med i Huvudavtalsdokumentet angivna villkor.

10.2 Kund som överlåter 100 procent av berörd fastighet till tredje man har rätt att annullera sin beställning av anslutning av fastigheten till Nätet under förutsättning att skriftligt besked om annullationen lämnas till Botkyrka Stadsnät AB senast en månad före planerad eller beslutad leveransdag. Vid annullation enligt punkt 10.3 ska Kunden betala en ersättning till Botkyrka Stadsnät AB motsvarande tio (10) procent av anslutningsavgiften som kompensation för Botkyrka Stadsnät AB:s kostnader.

10.3 Om Botkyrka Stadsnät AB inte har fullgjort avtalad anslutning till Nätet inom ett år från att Botkyrka Stadsnät AB accepterat Kundens beställning och förseningen inte beror på Kunden eller på omständighet inom Kundens kontroll har Kunden rätt att annullera sin beställning av anslutning till Nätet under förutsättning att skriftligt besked om annullationen lämnas till Botkyrka Stadsnät AB inom 14 dagar därefter.

10.4 Part har rätt att med omedelbar verkan häva detta avtal om den andra parten begår ett väsentligt avtalsbrott som inte kan rättas eller om den andra parten begår ett väsentligt avtalsbrott som kan rättas men inte vidtar rättelse inom en månad från mottagande av skriftlig begäran om rättelse. Meddelande om hävning ska vara skriftligt.

11. Tvist
Svensk materiell rätt äger tillämpning. Tvist ska avgöras av allmän domstol.

Bilaga 2.

Information om personuppgiftsbehandling till Botkyrka Stadsnäts kunder

Ändamålen med behandlingen av personuppgifterna

När du är kund hos oss behandlar vi dina personuppgifter (”Personuppgifterna”) för följande ändamål, vilka gemensamt utgör ”Ändamålen”.

Vi behandlar Personuppgifterna i syfte att fullgöra och administrera avtalet med dig, såsom att leverera enligt din beställning och att kunna ta tillvara våra rättigheter mot dig, som t.ex. att skicka faktura till dig för utförda leveranser, samt för att kunna hålla kontakt med dig. Om du har begärt avbetalningsplan/kredit kommer Botkyrka Stadsnät även att behandla dina personuppgifter i syfte att utvärdera sådan begäran och/eller att överföra begäran till kreditgivningsinstitut och/eller kreditupplysningsföretag som Botkyrka Stadsnät samarbetar med. Om du inte betalar dina fakturor i tid kan Botkyrka Stadsnät vidare komma att föra över personuppgifterna till inkassobolag i syfte att driva in fordran. Samtliga nämnda ändamål för behandling av Personuppgifterna utgör ”Avtalsändamålen”. Du kan inte vara kund hos oss om du önskar att vi inte ska behandla Personuppgifterna för Avtalsändamålen.

Vi behandlar även Personuppgifterna i den mån det krävs för att upp- fylla lagkrav, såsom enligt bokföringslagen (”Lagkravsändamålet”).
Vi kan dessutom komma att behandla Personuppgifterna i syfte att framställa statistik och att göra marknads- och kundanalyser (”Analys- ändamålet”).
Slutligen kan vi komma att behandla Personuppgifterna för att till- handahålla elektronisk marknadsföring till dig (via e-post och/eller SMS), vilket utgör ”Marknadsföringsändamålet”.

Behandlingen

Botkyrka Stadsnät är personuppgiftsansvarig.

Personuppgifterna som vi behandlar om dig utgörs av namn, adress, fastighetsbeteckning och kontaktuppgifter som du lämnar till oss i samband med att vi ingår avtal, samt personnummer. Vi behandlar inte

Personuppgifterna i något annat syfte än för att uppfylla Ändamålen. Vi behandlar ditt personnummer endast i syfte att säkerställa en korrekt identifiering av våra kunder.

Den lagliga grunden för att behandla Personuppgifterna för:

a) Avtalsändamålen är att behandlingen krävs för att kunna uppfylla avtalet med dig (fullgörande av avtal),

b) Lagkravsändamålen är att vi måste uppfylla rättsliga förpliktelser som följer av lag (fullgöra rättslig förpliktelse),

c) Analysändamålet och Marknadsföringsändamålet är att vi har ett berättigat intresse av att analysera och utveckla våra tjänster, samt att marknadsföra våra tjänster till våra kunder och att vi bedömer att det intresset överstiger kundens intresse av att inte få sina Personuppgifter behandlade av oss (intresseavvägning).

Du kan alltid invända mot vår behandling av Personuppgifterna för Analysändamålet och Marknadsföringsändamålet varvid vi kommer att upphöra att behandla dina Personuppgifter för de ändamålen.

Vi kommer att behandla Personuppgifterna för Avtalsändamålet så länge som det krävs för att fullgöra avtalet med dig. Därefter kommer vi att spara Personuppgifterna i syfte att behandla dem endast för Lagkravsändamålet, under maximalt sju år efter avslutat avtal med dig, enligt bokföringslagens krav. Vi kommer att behandla Personuppgifterna för Analysändamålet och Marknadsföringsändamålet under den tid du är kund hos oss, om du inte dessförinnan begär att vi ska upphöra med sådan behandling, vilket vi då snarast gör.

En registrerads rättigheter enligt Dataskyddsförordningen omfattar upplysningsvis:

  • Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 i Dataskyddsförordningen har en registrerad rätt att få tillgång till sina personuppgifter samt viss information rörande behandlingen av dem. Den informationen framgår av detta dokument.

  • Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 i Dataskyddsförordningen har registrerade rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

  • Rätt till radering – Under vissa omständigheter har registrerade enligt artikel 17 i Dataskyddsförordningen rätt att få sina person- uppgifter raderade. Detta är den så kallade ”rätten att bli bortglömd”.

  • Rätt till begränsning av behandling – Under vissa omständigheter har registrerade enligt artikel 18 i Dataskyddsförordningen rätt att begränsa behandlingen som den ansvarige vidtar.

  • Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 i Dataskyddsförordningen har registrerade rätt att få ut sina personuppgifter (eller under vissa omständigheter få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

  • Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 i Dataskyddsförordningen har registrerade under vissa omständigheter rätt att invända mot särskilda personuppgiftsbehandlingar.

Om du har frågor om vår behandling av Personuppgifterna, kan du vända dig till info@bsn.se. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter felaktigt så har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).