Robust fiber och ledande teknik

Behovet av bandbredd verkar vara närmast omättligt och optisk fiber är en garanti för framtiden. Med fiber får vi inte bara snabbare internet – vi bygger en infrastruktur för morgondagens samhälle.

Vad är robust fiber?

Den infrastruktur som byggs idag kommer samhället att vara beroende av under en lång tid framöver. Därför måste den vara robust, driftsäker och anläggas kostnadseffektivt.

Ett fibernät som anläggs på ett genomtänkt sätt utifrån minimikraven (eller högre krav) blir mer hållbart över tid, står bättre pall för vädrets makter, och kräver mindre underhåll eller reparation.

Under lång tid fanns det ingen  etablerad standard för hur ett nät bör byggas. Det har lett till en stor variation kring hur nät anläggs och vilken kvalitet de håller. Det gäller exempelvis förläggningsdjup, märkning, val av kanalisation och förläggningstekniker.

Med minimikraven i anvisningarna för att få använda sig av Robust fiber, finns nu en standard som kan ses som lägsta godtagbara nivå vid en förläggning av fiberinfrastruktur.

Botkyrka Stadsnät bygger och har byggt sitt nät utifrån denna standard. Vi är ju här för att stanna.

För om alla nät var byggda efter denna standard kan framtida underhåll och utveckling underlättas betydligt. Ett enhetligt sätt att bygga infrastruktur är ett sätt att skapa mer robusta nät. Och en tryggare infrastruktur.