Vid skada på optofiberkabel från Botkyrka Stadsnät

Dessa bestämmelser omfattar optofiberkabel (Optoledning) tillhörande Botkyrka Stadsnät AB

Säkerhetsavstånd

Vid all typ av schakt som genomförs i Botkyrka krävs ett säkerhetsavstånd till redan befintlig kanalisation från oss på Botkyrka Stadsnät. Vid inmätt kanalisation (säkert läge) krävs ett avstånd om 1 meter på varje sida och vid oinmätt kanalisation (osäkert läge) krävs ett avstånd om 2 meter på varje sida om den befintlig kanalisationen.

Allmänt

Innan markarbete påbörjas ska uppgifter om optoledningar och tillhörande anläggningars läge beställas på www.ledningskollen.se. Skadad optofiberledning får inte vidröras eller flyttas eller för övrigt behandlas utan samråd med ledningsägare. Se inte in i fibertrådsändarna då osynligt laserljus kan skada ögonen.

Friläggning av befintliga ledningar ska ske först efter kontakt med ledningsägare, ledningar måste därefter friläggas och skyddas på ett betryggande sätt så att de inte utsätts för skada.

Anmälan om skadad optofiberkabel ska rapporteras omedelbart oavsett tid på dygnet på mail till info@bsn.se. Innan markarbeten eller återställningsarbeten påbörjas i anslutning till optofiberkablar, ska anmälan göras till Botkyrka Stadsnät. Återfyllning av schakt ska utföras enligt respektive väghållares bestämmelser. I övrigt gäller EBR publikation KJ 41.

Ansvar

Den som i samband med utförande av markarbeten vid eller i närhet av optoledningar och tillhörande anläggning som ägs av Botkyrka Stadsnät orsakar skada är skyldig att ersätta ledningsägaren för samtliga kostnader förknippade med reparation av skadan. Den skadeskyldige ansvarar även för kostnader som tredje man drabbats av på grund av avbrott i leveransen.

Vidare ska den som är ersättningsskyldig utge ett vite till Botkyrka Stadsnät med ett belopp per skadetillfälle om:

Stamkabel

(skadan påverkar 2–4 kunder)

Kostnad exkl. moms

Skadad optofiberkabel av oaktsamhet
Påvisa underlag från Ledningskollen, anvisning och kabelutsättning
5 000 kr
Skadad optofiberkabel
Utan underlag från Ledningskollen, anvisning och kabelutsättning
15 000 kr

Stam-fördelningskabel

(skadan påverkar >4 kunder)

Skadad Optofiberkabel av oaktsamhet
Påvisa underlag från Ledningskollen, anvisning och kabelutsättning
25 000 kr
Skadad Optofiberkabel
Utan underlag från Ledningskollen, anvisning och kabelutsättning
40 000 kr

Kontaktuppgifter Botkyrka Stadsnät:

Telefon: 08 – 530 676 70 alternativt på mail: info@bsn.se